Các bài viết cũ

Đề tham khảo – Kiểm tra Giải tích 12 (Số phức)

ĐỀ CƯƠNG VÀ CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12. CHƯƠNG: SỐ PHỨC

I. Nội dung ôn tập (Cấu trúc)

Câu 1 ( điểm): Thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số phức;

Câu 2 ( điểm): Thực hiện phép chia số phức; tìm số phức x thỏa mãn một phương trình bậc nhất.

Câu 3 ( điểm): Giải phương trình bậc hai, bậc 3 , bậc bốn (với hệ số thực) trên tập số phức.

II. Đề tham khảo

Đề 1:

Câu 1 (4 điểm): Thực hiện các phép tính sau:

a) (3-2i)(-5+7i)-(1+2i)(3+4i)
b) (1-i)(2+5i) - \dfrac{1}{3+4i}

Câu 2 (3 điểm): Tìm số phức x biết:
(-3+7i).x+2(1-2i)(2+i)=15

Câu 3 (3 điểm): Giải phương trình sau trên \mathbb{C}:
x^3+x-2=0

Đề 2:

Advertisements
%d bloggers like this: