Kiểm tra chất lượng năm học 2008 – 2009


Kế hoạch kiểm tra chất lượng năm học 2008 – 2009

1. Thời gian: Ngày 04 – 05/08/2008

2. Số lượng môn: 3 môn (Toán , Ngữ Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh))
Thời gian làm bài:
Toán : 90 phút.  Thời gian: 14h00 – 15h30 ngày 04/08/2008.
Văn : 90 phút.    Thời gian: 07h30 – 09h00 ngày 04/08/2008.
Tiếng Anh : 45 phút.  Thời gian: 09h30 – 10h45 ngày 04/08/2008.

3. Nội dung kiến thức (ôn tập)

A. Toán

A1. Đại số
– Hàm số y=ax+b, vẽ đồ thị (đường thẳng); viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cho trước (tìm a, b).
– Hàm số y=ax^2 + bx + c ; giải phương trình bậc hai (theo 2 bước: tính delta, viết công thức nghiệm và tìm nghiệm, kết luận); phương trình bậc 2 có tham số (tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt, có nghiệm kép, vô nghiệm).
– Định lí Viet và ứng dụng (tìm 2 số khi biết tổng và tích của chúng).
– Giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn (x, y) bằng phương pháp cộng hoặc phương pháp thế.
– Biến đổi, rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai, tính giá trị biểu thức.

A2. Hình học
– Công thức tính diện tích (tam giác, hình vuông, hình tròn,…)
– Tứ giác nội tiếp, góc nội tiếp-tính chất,…

B. Tiếng Anh (Xem cuối trang)

4. Một số để tham khảo.

Đề KTCL Toán 10, đầu năm học 2007 – 2008

Câu 1: (2,0 điểm)
Cho phương trình mx^2-2x-m=0 , m là tham số (1)
a) Giải phương trình (1) với m= \sqrt{2} .
( Các nghiệm viết dưới dạng căn thức, không viết dạng thập phân)
b) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.

Câu 2: (1,5 điểm)
Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng hoặc phương pháp thế

\left\{ \begin{array}{l} \sqrt{2}x+y=2 \\ x+y=1 \end{array} \right.

Câu 3: (1,5 điểm)
a) Tính giá trị (rút gọn) của biểu thức số
Q= \dfrac{ 2( \sqrt{2}+1)}{ \sqrt{2}-1} + \dfrac{ \sqrt{2}-1}{ \sqrt{2}+1} - 2\sqrt{2}

b) Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 25 và tích của chúng bằng 156. (Nêu rỏ cách giải)

Câu 4: (1,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, có các cạnh bằng: AB=5cm, AC=12cm .
Kí hiệu \alpha=\widehat{ACB}.
Tính giá trị của biểu thức P = 3\cos\alpha-2\tan\alpha

Câu 5: (4,0 điểm)
Cho nửa đường tròn đường kính AB=2R và có tâm O. Gọi I là điểm ở trên nửa đường tròn và chia nửa đường tròn thành 2 cung bằng nhau. Gọi (d) là đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng AB. Đường thẳng BI cắt đường thẳng (d) tại điểm C.
a) Chứng minh rằng AB=AC.
Tính diện tích của tam giác ABC theo R.

b) Kẻ đường thẳng (d') qua I và song song với (d). Trên (d') lấy điểm M sao cho IM= R\sqrt{2}.
Chứng minh rằng 4 điểm A, B, C, M cùng nằm trên một đường tròn.
Hỏi nếu (d') thay đổi (quay quanh I) thì 4 điểm A, B, C, M có còn nằm trên cùng một đường tròn hay không ? Tại sao ?

—– Hết —–

♥ Đáp án tham khảo (Tải về)

————————————

Đề tham khảo số 1
(Chuẩn bị cho năm học 2008 – 2009)

Bài 1: ( 3,0 điểm)

a) Giải phương trình (trình bày cách giải): x^2- \sqrt{3}x-6=0.

b) Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng hoặc thế
\left\{ \begin{array}{l} x+ \sqrt{2}y=2 \\ 2x+ \sqrt{2}y=1 \end{array} \right.

Bài 2:(1,5 điểm)Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R=3cm. Hãy tính diện tích phần tô đậm trong hình vẽ bên.

(Kết quả có thể biểu diễn dưới dạng thập phân với 8 chữ số thập phân ).

Bài 3: (2,0 điểm)

a) Tính giá trị rút gọn của biểu thức Q= ( \dfrac{1}{ \sqrt{3}-2}+ \sqrt{3}-2) : ( \dfrac{1}{ \sqrt{2}+1}-1).

b) Cho hai đường tròn tâm (O)(O') cắt nhau tại hai điểm M, M phân biệt. Vẽ các đường kính MOA, MO'B. Chứng minh ba điểm A, N, B thẳng hàng.

Bài 4: (1,0 điểm)
Cho ta giác ABC vuông tại BAB=3cm, AC=5cm. Kí hiệu x= \widehat{BAC}.
Tính giá trị của biểu thức P= \sin{x}-5\cos{x}.

Bài 5: (2,5 điểm)
Cho đường thẳng (d): 3x-5y-7=0.
a) Tìm tọa độ giao điểm A, B của (d) lần lượt với các trục tọa độ Ox , Oy.

b) Vẽ đường thẳng (d) trên mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy. Tính diện tích tam giác OAB.

———————————————————–

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2008 – 2009

ĐỀ KIỂM TRA VÀ ĐÁP MÔN TOÁN

(Thời gian làm bài: 90 phút)

Câu 1: (2,0 điểm) Cho phương trình x^2-4mx+3m^2=0, m là tham số.   (1)

1) Giải phương trình (1) khi m=1.

2) Tìm giá trị nhỏ nhất của m để phương trình (1) có một nghiệm x=1 và nghiệm kia khác 1.

Câu 2: (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình \left\{ \begin{array}{l} x+ 3y=1 \\ 2x- y=5 \end{array} \right. (bằng phương pháp cộng hoặc thế)

2) Không dùng máy tính cầm tay. Tính chính xác giá trị của biểu thức:
Q= \dfrac{1}{1- \sqrt{3}}+ \dfrac{ \sqrt{3}}{2}- \dfrac{1}{1+ \sqrt{3}}

Câu 3: (2,0 điểm)

1) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn đường kính AB. Biết \widehat{ABC} = 30^o. Kí hiệu \alpha= \widehat{BAC}.
Tính giá trị của biểu thức  P = 3\sin\alpha-2\cos\alpha.

2) Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính bằng 3(cm) (như hình vẽ sau).

Hãy tính diện tích của phần tô đậm.

Câu 4: (2,0 điểm)

1) Tìm giá trị của a, b biết đường thẳng y=ax+b đi qua hai điểm A(1;2), B(-2; -3).

2) Vẽ đường thẳng (d): y= \dfrac{5}{3}x+ \dfrac{1}{3} trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Xác định tọa độ giao điểm của (d) với các trục tọa độ Ox, Oy.

Câu 5: (2,0 điểm) Cho tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn tâm O có bán kính bằng 4(cm). Gọi A', B', C' theo thứ tự là các điểm đối xứng của A, B, C qua O.

1) Chứng minh tam giác A'B'C' là tam giác đều.

2) Chứng minh các tam giác OAB', OCB', OBA', OCA', OAC', OBC' là các tam giác đều bằng nhau. Suy ra diện tích của lục giác AB'CA'BC'.

Đáp án và thang điểm: Tải về (file định dạng pdf)

———————————————————

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM KHỐI 10

TRƯỜNG THPT NAM ĐÔNG NĂM HỌC 2007-2008

MÔN: TIẾNG ANH

Thời gian: 60 phút

I.PHONETICS:

Hãy chọn một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại:

1. A.wanted B. washed C. watched D. stopped

2. A. cold B. circus C. call D. count

3. A. have B. face C. trade D. place

4. A. this B. that C. think D. there

II. GRAMMAR AND STRUCTURE:

Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp nhất để hoàn thành các câu sau:

5. When I came back home, my mother ……….in the kitchen.

A. was cooking B. cooks C. cooked D. has cooked

6. Before the police appeared, the robber……………

A. had run away B. ran away C. runs away D. was running away

7. He is ……….a strong boy that he can carry his heavy box.

A. so B. such C. too D. enough

8. Lan ……….to the cinema yesterday

A. go B. goes C. went D. has gone

9. The woman ………is standing over there is my old form teacher.

A. whom B. which C. whose D. who

10. This soup is too hot for us ………….

A. for eating B. eating C. eat D. to eat

11. Would you mind………..me the sugar?

A. pass B. passing C. to pass D. passed

12. This is the school …….I used to study.

A.that B. which C. where D. who

13. The exercise is ………long for me to do in half an hour.

A.very B. not C. too D. so

14. It is an ………football match. All fans felt excited when they saw the goals.

A.excited B. being excited C. excitement D. exciting

15. The Olympic Games are held every…………

A.four days B. four weeks C. four months D. four years

16. I am not good at English. I wish I…….. English well.

A.can know B. knew C. would know D. know

17. She is used to…………up late to watch live fotball matches on TV.

A.stay B. stayed C. staying D. stays

18. I used to……….with my grandparents in my childhood.

A.live B. living C. lived D. lives

19. These students can swim, and I can…….

A. too B. two C. either D. neither

20. How do you go to school everyday? – ………..

A. By bicycles B. By bicycle C. On bicycle D. On a bicycle

III. READING:

A.Đọc đoạn văn sau và chọn từ thích hợp để điền vào chổ trống:

THE WONDERFUL WORLD OF COLOUR.

Can you imagine the world without colours? The world around us ..(21).. very colourful.

Life ..(22).. be very dull and grey if there were no colour. People like to be surrounded with colourful things. Many years ago, people..(23).. to make themselves as colourful as the thing they..(240.. . They did this by..(25) ..patterns on their bodies and..(26)..themselves. When they learn to make cloth to cover their bodies, they ..(27).. to find ways and means to colouring it brightly. In time, they discovered the method of ..(28).. their clothes. People..(29)

How to dye their clothes even before they knew how to read or write. During that time, men did not know how to make dye, so they got their colours from what they ..(30).. around them.

21. A. was B. has been C. is D. are

22. A. will B. should C. could D. would

23. A.wanted B.werewanted C. have wanted D. wanting

24. A. see B. have seen C. saw D. were seing

25. A. make B. making C. made D. have made

26. A. paint B. to paint C. painted D. painting

27. A. try B. tried C. trying D. to try

28. A. dyed B. dye C. being dye D. dyeing

29. A. have know B. were knowing C. knew D. are known

30. A. could find B. can find C. should find D. must find

B. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

WALKING IS FUN.

At my school there are different sports activities but I only take part in one club called “Walking For Fun” or WFF. Last year there was a district walking competition for school children and my school team won the first prize. Everybody was so happy and wished to keep this activity, therefore, we organized this club. This number of participants increase every week. The regular activity of the club is a 5km walk to the beach on Sunday morning. Another activity is a walk – to – school day (or WTS day). Member living near school volunteer to take a walk instead of taking motorbike or bicycle trips every Wednesday. Walking is a fun, easy and inexpensive activity, and people of all ages and abilities can enjoy it.

31. What sports activity does the writer take part in?

A. joggingB. runningC. walkingD. Swimming

32. What are the two activities of the clubs?

A. a 5km walk to the beach on Sunday morning and walk-to-school day

B. a 5km walk to the beach on Monday morning and walk-to-school day

C. a 5km walk to the beach on Sunday morning and walk-to-school days

D. B. a 5km walk to the beach on Monday morning and walk-to-school days

33. How far is it from the schhol to the beach?

A. 5kmB. 15kmC. 25kmD. 35km

34. Which day of the week is the WTS day of the club?

A. SundayB. MondayC. TuesdayD. Wesnesday

35. Who often takes part in the WTS day?

A. ChildrenB. Adults C. people of all agesD. Nobody

IV. WRITING:

Sắp xếp những từ cho sẵn sau đây thành câu có nghĩa:

36. If / Ba / rich / were / , / would / the / he / travel / world / around /. /

……………………………………………………………………………………………….

37. There / earth / the / and / are / lakes / rivers / on /. /

……………………………………………………………………………………………….

38. I / school / from / far / lived /. /

……………………………………………………………………………………………….

39. She / shopping / went /. /

……………………………………………………………………………………………….

40. I / have / Dalat / to / several times / been /. /

……………………………………………………………………………………………….

THE END

Advertisements

About Longeobra

Các em học sinh hãy viết những điều muốn trao đổi, thảo luận vào ô Gửi phản hồi ở cuối bài viết này nhé ! Thầy chỉ trả lời được vào buổi tối và lúc rãnh. Các em quay lại xem vào ngày hôm sau nhé !

Posted on 03/07/2008, in Thông báo KH kiểm tra and tagged . Bookmark the permalink. 4 phản hồi.

 1. Chào các em học sinh !
  Trên đây là nội dung ôn tập và một số đề tham khảo để các em ôn tập bám sát chuẩn bị cho đợt KT chất lượng đầu năm học 2008 – 2009 dành cho HS lớp 10.
  Các em cố gắng ôn tập kỹ.
  Có thắc mắc gì có thể hỏi bằng cách gỏ nội dung vào Comment dưới đây (khung màu vàng). Sau đó nhấn Submit comment.
  Chúc các em thành công.

  Số lượt thích

 2. dạ cho em hỏi đề toán số 2 ở đâu ,sao không có đề ngữ văn nơi thầy và tạo sao em lai không tải phần đáp án toán về được
  cam on thay!!!!!!!!!!!!

  Số lượt thích

 3. Đáp án đề Toán 2007 – 2008 các em hãy nhấn vào nút “Tải về” ở mục Đáp án tham khảo cuối đề thi (file định dạng PDF). Có thể dùng phần mềm nhỏ gọn sau để đọc file này. Link tải file http://downloads.foxitsoftware.com/foxitreader/FoxitReader23_setup.exe

  Số lượt thích

 4. Sao ko có đề thi Tiếng aNh lớp 8 năm 2008-2009 nhỉ? Anh ADMIN chỉ dùm em với rồi pmm lại cho em nhak

  Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: